Generelle betingelser

1. Anvendelse


1.1
Nedenstående betingelser for Bedre Huse ApS, CVR nr. 41722576 (herefter kaldet Bedre Huse) finder anvendelse medmindre de fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

1.2
Bedre Huse indgår aftaler på basis af Bygge- og anlægsbranchens frivillige
standardvilkår ved indgåelse af kontrakter om udførelse af bygge- og
anlægsarbejder. Bedre Huse anvender AB Forenklet for aftaler med
forbrugere.

1.3
Bedre Huse indgår aftaler på basis af byggebranchens “Almindelige
betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” (AB
18 eller AB Forenklet) for aftaler med virksomheder og aftaler, hvor
bygherre har et CVR-nummer.

1.4
Definitioner: ”Bygherren” er forbrugeren, virksomheden eller den/de
ordregivende parter, som indgår Aftalen med Entreprenøren.
”Entreprenøren” er entreprenøren vedr. bygge- og anlægsopgaven.
”Underentreprenøren” eller ”Fagentreprenøren” (herefter kaldet UE) er
indgået i aftale med entreprenøren vedr. bygge- og anlægsopgaven.
”Aftalen” består af Parternes skriftlige dokumenter (kontrakt, mails,
tilbudsbrev m.v.), herunder angivelse af pris for ydelsen. ”Ydelsen” er den
eller de bygge- og anlægsopgaver som Bygherren foretager bestilling af i
henhold til Aftalen.

1.5
Standardbetingelser for underentrepriser gælder for alle aftaler, der
indgås mellem UE eller leverandører til Bedre Huse. Gældende grundlag er
“Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og
anlægsvirksomhed” (AB 18 eller AB Forenklet) samt Bedre Huses generelle
betingelser.

1.6

Bygherres eller UE’s eventuelle købsbetingelser er ikke bindende for
Bedre Huse ligesom enhver tvist afgøres efter dansk ret ved Bedre Huses
til enhver tid værende hjemsted.

2. Arbejdets udførelse


2.1
Normal arbejdstid er hverdage kl. 07:00-17:00. Enhver ændring af aftalte
datoer og tider meddeles Bedre Huses kontaktperson på Aftalen og ikke
håndværkere på opgaven.

2.2
Til arbejdets udførelse kræves frit el- og vandforbrug. Såfremt der ikke er
byggepladsstrøm på arbejdsstedet, lejes generator og indkøbes diesel på
bygherres regning.

2.3
Håndværkere og medarbejde er påklædt almindeligt arbejdstøj samt
personlige værnemidler såsom beskyttelseshjelm og sikkerhedssko hvis
påkrævet. Evt. anvendelse af special-værktøj og specielle værnemidler
kan forekomme og leje/køb af dette kan tillægges som ekstraudgift.

2.4
Vinterbyggeri gennemføres i henhold til enhver tid gældende
bekendtgørelse om byggeri i vinterperioden. Bedre Huse er forpligtet til at
gennemføre samtlige årstidsbestemte foranstaltninger til sikring af
materialer og udført arbejde mod frostskader. Dette viderefaktureres som
ekstra arbejde.

2.5
Arbejdet og de enkelte arbejdsafsnit/-faser påbegyndes og afsluttes som
angivet i en hovedtidsplan. Bedre Huse tager forbehold for forsinkelser,
der skyldes omstændigheder udenfor Bedre Huses kontrol.

2.6
Bedre Huse kvalitetssikrer egne arbejder, og arbejder udført af UE’er
pålægges samme krav til at dokumentere og kontrollere sine ydelser, så
bygherre kan modtage et samlet KS-materiale.

2.7
Bedre Huse lægger vægt på, at alle ydelser udføres af arbejdere dækket af
danske overenskomster, og at disse overenskomster overholdes i praksis.
Bedre Huse kræver ligeledes overfor UE’er, at dette sker.

3. Tilbud og ordrebekræftelse


3.1
Tilbuddet gældende i 14 dage fra tilbudsdato medmindre andet er aftalt.

3.2
Ordrer er først accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse eller signeret
Aftale foreligger.

4. Bygherreleverancer


4.1
Hvor der er tale om bygherreleverancer, er det bygherres ansvar, at der er
tale om godkendte byggematerialer samt at de leverede varer er uden fejl
og mangler og egnet til det formål, bygherre agter at bruge dem til.

4.2
Bygherre hæfter med egen forsikring for egne indkøbte materialer og
leverancer. Bedre Huse kan ikke drages til ansvar for fejl eller skader på
bygherreleverancer.

4.3
Det påhviler bygherre at rekvirere, modtage og kontrollere
bygherreleverancer samt sikre, at leverede ordrer er klar i tilstrækkelige
mængder og i rimelig tid, så arbejdet kan udføres kontinuert og tidsplanen
overholdes.

4.4
Såfremt Bedre Huse eller en af Bedre Huses UE’er under arbejdets gang
opdager fejl eller mangler ved de leverede varer, påhviler det Bygherre at
sikre hurtig erstatning, så pauser i arbejdet begrænses. Forsinkelser der
medfører merudgifter for entreprenøren eller UE kan faktureres bygherre
ligesom Bedre Huse forbeholder sig ret til at fakturere ydelsen til det
oprindeligt aftalte tidspunkt.

5. Ledelse, ansvar og sikkerhed


5.1
Bedre Huse har den daglige ledelse, instruktion, ansvar og kontrol af egne
medarbejdere. Tilsvarende gælder for UE’er, som har indgået aftalt med
Bedre Huse.

5.2
Håndværkere indkøbt af bygherre er bygherres ansvar og bygherre
koordinerer arbejdet mellem de forskellige entreprenører for mangler eller
forsinkelser i forbindelse med det udførte arbejde.

5.3
I de tilfælde hvor Bedre Huse forestår koordineringen af sikkerhedsarbejdet, vil Bedre Huse indkalde til regelmæssige sikkerhedsmøder.

6. Hovedentreprise versus Totalentreprise


6.1
Ved Aftaler i hovedentreprise leverer Bedre Huse en række arbejder på
tværs af fagentrepriser, hvor Bedre Huse står for al koordinering mellem
de faggrupper og UE’er, som er i kontraktforhold med Bedre Huse og en
del af Bedre Huses Aftale med bygherre.

6.2
Ved indgåelse af aftaler i hovedentreprise, indregner Bedre Huse hverken
udgifter til rådgivere (som eksempelvis ingeniør, landinspektør og
arkitekt), myndighedsbehandling eller koordinering mellem rådgivere og
fagentrepriser.

6.3
Da Bedre Huse i hovedentrepriser ikke indgår i kontraktforhold med
rådgivere eller forestår myndighedsrelationer, bærer Bedre Huse heller
ikke risiko for myndighedstilladelser såvel som tegninger og beregningers
korrekthed.

6.4
I hovedentrepriser er det ligeledes Bygherrens ansvar – gennem
planlægning og koordinering af sikkerhed og sundhed under projektering
og byggeproces – at sikre grundlaget for, at Entreprenøren på bygge- eller
anlægspladsen kan planlægge, tilrettelægge og udføre
arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

6.5
Ved indgåelse af aftaler i totalentreprise, indgår Bedre Huse aftaler med
rådgivende virksomheder og alle aftalte ydelser og udgifter til rådgivere er
en del af tilbudssummen. I tillæg heraf er arbejdet med den aftalte
myndighedsbehandling indeholdt i Bedre Huse samlede tilbudssum.

6.6
Såfremt der er flere sidestillede entrepriser – og Bedre Huse har rollen
som Storentreprenør – er der ligeledes ikke beregnet tidsforbrug for
arbejdet med at koordinere mellem fagentrepriser mellem Bedre Huse og
tredjepart.

6.7
Såfremt Bedre Huse i en hovedentreprise eller som Storentreprenør
påtager sig eksempelvis koordineringsarbejde eller myndighedskontakt
for bygherre, pålægges denne ydelse som merarbejde, der faktureres som
konsulenthonorar til kr. 1.200 kr. pr. time eksklusiv moms.

7. Rådgivning


7.1
I intet tilfælde påtager Bedre Huse sig ansvar for rådgivning, idet bygherre
opfordres til at søge uafhængig rådgivning.

7.2
Såfremt Bedre Huse indgår en totalentreprise, indgås aftaler med
rådgivende virksomheder, der står til ansvar for egen rådgivning. Disse
arkitekter, rådgivende ingeniører og øvrige rådgivere har pligt til at have
en gyldig rådgiverforsikring.

8. Garanti og ansvar


8.1
Produktgaranti ydes efter købelovens bestemmelser.

8.2
Bedre Huse skal have eventuelle reklamationer i hænde straks manglen
konstateres eller burde være konstateret, samt være skriftlig, og det skal
være specificeret i reklamationen, hvilke mangler der gøres gældende.
Ellers mister køber enhver misligholdelsesbeføjelse som følge af manglen.
Bygherres omkostninger til konstatering af mangler er Bedre Huse
uvedkommende.

8.3
Bedre Huse kan ikke gøres ansvarlig for strejke, lockout,
arbejdsnedlæggelse eller lignende politiske forhold, samt usædvanlige
naturfænomener, sne/is, oversvømmelser eller transportuheld, svigtende
kraftforsyning eller andet force majeure i tillæg af pandemier, som Bedre
Huse ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse / mangler ved
leverancer fra underleverandører. Krav på skadeserstatning pga. forsinket
leveringstid kan ikke gøres gældende, ligesom annullering af ordren på
grund af forsinket levering ikke anerkendes.

8.4
Bedre Huse er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt
arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. Bedre Huse kan ikke gøres
ansvarlige for skader på skjulte installationer.

8.5
I alle tilfælde kan Bedre Huses erstatningsansvar aldrig overstige
forsikringssummen på Bedre Huses produktansvarsforsikring.
8.6 Såfremt leveringstiden udskydes af kunden efter arbejdets påbegyndelse,
forbeholder Bedre Huse sig ret til at fakturere ydelsen til oprindeligt aftalt
tidspunkt.

9. Betaling


9.1
Når intet andet er anført i ordrebekræftelse eller enterprisekontrakt, er
betalingsbetingelser netto 8 dage.

9.2
Ved betaling efter forfald beregnes rente med 2% pr. påbegyndt måned.
Reklamationer fritager ikke køber for overholdelse af
betalingsbetingelser.

9.3
Ejendomsretten til solgte produkter forbliver hos Bedre Huse indtil køber
har betalt den fulde købesum herfor.

10. GDPR


10.1
Bedre Huse indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger iht.
GDPR.

 Disse Generelle betingelser er gældende pr. 1. juli 2021

HUSK...

Hvis du har brug for et uforpligtende tilbud så ring på 66 200 999 eller skriv til os.

Ellers håber vi du fandt vores hjemmeside informativ og at du blev klogere på, hvad det kræver at udleve din boligdrøm 🙂

Vi står i hvert fald klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for det.

Send en mail

Cookie- og privatlivspolitik

BedreHuse ApS   •   CVR-nr.: 41722576   •   +45 66 200 999     info@bedrehuse.dk

Kontakt Bedre Huse